Умови змагань з моделювання "розумних" пристроїв "STEAM-House"
1. Загальні положення
1.1. Змагання з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House» (далі — Змагання) проводяться для сприяння реалізації концептуальних засад Нової української школи щодо посилення розвитку освіти наукового спрямування, яка базується на дослідно-орієнтованому навчанні, поглибленому вивченні профільних предметів і набутті молоддю компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності. Змагання є практичною реалізацією впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій, пошуку і відбору талановитої молоді, надання їй всебічної підтримки з вибору STEM-професій.

1.2. Предметом Змагань є інноваційні дослідницькі проекти (далі — Проекти), в основі яких лежить розроблення ідей «розумних» пристроїв і подальше виготовлення їх моделей із відповідним програмуванням.

1.3. «Розумні» пристрої — це запрограмовані на виконання однієї або кількох функцій електронні автоматизовані пристрої з елементами штучного інтелекту, що можуть бути частиною «розумного» міста, будинку, господарства, виробництва або інтернет речей.

1.4. Змагання проводяться ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерство освіти і науки України спільно з ТОВ «АККОРДГРУП», ТОВ «ІТ-Інтегратор», ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

1.5. Змагання проводяться з метою популяризації STEM-освіти, виявлення і заохочення учнівської молоді до винахідницької, інженерно-проектної, дослідницької діяльності та формування проектно-технологічної культури.

1.6. Досягнення мети Змагань здійснюється через реалізацію таких завдань:
 • створення умов для виявлення творчого і винахідницького потенціалу учнівської молоді, розвитку та застосування набутих компетентностей;
 • відбір найбільш перспективних і результативних Проектів та реалізація їх у рамках Змагань;
 • створення умов для презентації результатів учнівської творчості, організації публічних захистів Проектів-фіналістів Змагань;
 • залучення фахівців, роботодавців, представників ЗМІ, громадськості до участі у Змаганнях і реалізації Проектів;
 • підтримка ініціатив щодо реалізації Проектів-фіналістів.

2. Організація Змагань
2.1. Проведення Змагань забезпечують: організаційний комітет, комісія, журі.

2.2. Організаційний комітет — постійно діючий орган:
 • координує роботу і проведення усіх заходів Змагань;
 • розробляє і затверджує «Умови змагань із моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House», план і графік роботи комісії, журі та програму проведення необхідних заходів;
 • формує склад комісії для відбору й оцінки поданих Проектів на другому і третьому етапах;
 • формує склад журі для оцінки Проектів-фіналістів на третьому етапі - фіналі;
 • організовує реєстрацію і надає необхідні консультації учасникам Змагань;
 • готує інструктивно-методичні матеріали для супроводу етапів Змагань;
 • визначає порядок відзначення і заохочення Проектів-фіналістів та Проектів-переможців Змагань;
 • організовує і проводить заходи (інформаційні вебінари, круглі столи, підсумкові конференції, інтерактивні майстер-класи і зустрічі зі ЗМІ тощо);
 • виконує інші функції відповідно до умов, потреб проведення Змагань.
2.3. Комісія:
 • члени комісії відбирають та оцінюють подані Проекти на перший етап згідно з критеріями оцінювання у кожній номінації;
 • члени комісії за сумою балів визначають Проекти-фіналісти у кожній номінації для участі у другому і третьому етапі - фіналі.
2.4. Журі:
 • члени журі оцінюють Проекти-фіналісти Змагань третього етапу згідно з критеріями оцінювання у кожній номінації;
 • члени журі за сумою балів визначають Проекти-переможців Змагань у кожній номінації.
2.5. Робота Організаційного комітету здійснюється за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 206. Інформаційні матеріали оприлюднюють через інформаційний портал Змагань (http://steam.accord-group.com/), офіційний сайт ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (http://www.imzo.gov.ua).


3. Умови та порядок проведення змагань
3.1. Змагання проходять у три етапи:

Перший етап — відбірковий: відбір Проектів їх оцінка членами комісії та визначення двох Проектів-фіналістів у кожній номінації для участі у другому і третьому етапі - фіналі.

Другий етап — практичний: оголошення двох Проектів-фіналістів у кожній номінації та їх практична реалізація (виготовлення моделей «розумних» пристроїв), підготовка моделей до презентації та захисті у фіналі.

Третій етап — фінал: презентація та захист моделей Проектів-фіналістів , визначення Проектів-переможців Змагань у кожній номінації та присудження першого та другого місць.

3.2. Терміни проведення етапів Змагань встановлює Організаційний комітет.

3.3. Змагання проводяться у віковій категорії: 12-17 років.

3.4. Розробником Проекту можуть бути одна особа або команда (далі - Учасник). Команда складається з двох - трьох осіб.

3.5. Керівником/куратором Проекту може бути педагог, тренер, батьки учасників, інші фахівці (далі - куратор Проекту).

3.6. Змагання проводяться у номінаціях:
 • номінація "IoT" - Інтернет речей (Internet of Things – IoT);
 • номінація "Smart gadgets" - розумні пристрої;
 • номінація "Smart City" - розумне місто.
3.6.1. Учасник обирає номінацію відповідно до критеріїв оцінювання.
3.6.2. Проект подається тільки в одній номінації.

3.7. Організаційний комітет може встановлювати додаткові номінації.

3.8. Умови участі у Змаганнях:
 • на першому етапі Змагань кожний Учасник може подати необмежену кількість Проектів;
 • Проект виконується українською мовою;
 • Учасник подає "Портфоліо Проекту" в електронному вигляді відповідно до вимог (Додаток 1);
 • Проекти з порушеннями зазначених вимог (Додаток 1) комісія не розглядає;
 • Проекти, матеріали і моделі, що подаються для участі у Змаганнях, Учасникам (авторам) не повертаються;
 • виключні майнові права на Проект у повному обсязі передаються до Організаційного комітету;
 • зміна на другому етапі теми Проекту, що зазначена на першому етапі, допускається лише за наявності особливих обставин і за погодженням з Організаційним комітетом.
3.9. Порядок реєстрації / розміщення Проектів на інформаційному порталі Змагань:
 • Учасники реєструються на інформаційному порталі Змагань відповідно до номінацій (http://steam.accord-group.com/);
 • зареєстровані Учасники Змагань несуть відповідальність за правильність і достовірність вказаної інформації, погоджуються з умовами Змагань і дають згоду на обробку й використання персональних даних у межах Змагань;
 • зареєстровані Учасники включаються до інформаційної бази й отримують можливість авторизованого доступу до персонального кабінету, в якому розміщується вся персональна інформація та рецензія комісії за результатами першого етапу.
3.10. До участі у другому етапі Змагань допускаються Проекти-фіналісти, які рекомендовані комісією на підставі результатів першого етапу. Список Проектів-фіналістів оприлюднюється на інформаційному порталі Змагань (http://steam.accord-group.com/).

3.11. Запрошення на участь у другому етапі Проектам-фіналістам надсилається до персонального кабінету на інформаційному порталі Змагань.

3.12. Проекти-фіналісти одержують обладнання для виготовлення Проекту, який збирають і програмують протягом визначеного терміну.

3.13. Проекти-фіналісти та Проекти-переможці нагороджуються дипломами, грамотами, цінними подарунками відповідно до рішення Організаційного комітету.

3.15. Організаційний комітет залишає за собою право змінювати кількість Проектів-фіналістів і Проектів-переможців Змагань.

3.16. Рішення Організаційного комітету, комісії, журі не підлягає перегляду та обговоренню.

3.17. У разі пред'явлення до Учасника Змагань претензій і/або суперечок щодо порушення авторських прав третіх осіб, учасник зобов'язаний самостійно, власними силами і за власний рахунок врегулювати такі претензії і/або суперечки.

3.18. Матеріально-технічне забезпечення проведення етапів, заходів Змагань здійснюється співорганізаторами та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


Додаток 1
Вимоги до оформлення портфоліо Проекту

1. Перелік матеріалів, що подаються у портфоліо Проекту:

1.1. Усі Учасники:
 • опис Проекту моделі та її призначення (текст обсягом до 15 друкованих аркушів формату А4, шрифт Times New Roman 14 пт, полуторний інтервал, усі поля — по 2 см);
 • якщо реалізація Проекту потребує виготовлення деталей за допомогою 3D-друку, подається 3D-модель;
 • якщо реалізація Проекту потребує виготовлення деталей за допомогою фрезерування, подається двовимірна модель;
 • презентація чи відеопрезентація Проекту;
 • перелік комплектуючих для виготовлення моделі «розумного пристрою»;
 • креслення моделі «розумного пристрою».
1.2. Проекти-фіналісти на третьому етапі - фіналі подають:
 • модель «розумного пристрою»;
 • опис технічних характеристик готового пристрою (текст обсягом до 20 друкованих аркушів формату А4, шрифт Times New Roman 14 пт, полуторний інтервал, усі поля — по 2 см).
2. Допустимий розмір файлів до 1 Мб для текстових робіт, до 3 Мб — для зображень, до 5 Мб — для презентацій.

3. Допустимі формати файлів: для текстів — .pdf, для зображень — .jpg або .png, для презентацій — .pdf чи .ppt, для тривимірних моделей (3D-моделей) — .stl, для двовимірних моделей — .rlf або .stl

Фіналісти-2019
У номінації «IoT» — Інтернет речей:
 • Юрченко Анна, Павленко Анастасія (м. Одеса) розробники Проекту «Використання новітніх технологій для побудови інтелектуальних систем»;
  керівник/куратор Проекту Кіт Ігор,
  Одеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «ОРТ» № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики імені В. Жаботинського Одеської міської ради Одеської області
 • Зінов'єва Таїсія, Кузнєцова Марія,
  Козиряцька Єлизавета (м. Запоріжжя) розробники Проекту: «Автономний мобільний міні агрокомплекс»;
  керівник/куратор Проекту Аджимян Ольга,
  Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради
 • Сергієнко Олександр, Чернов Данило,
  Цуканов Олександр (смт. Царичанка, Дніпропетровська область) розробники Проекту: «Smart Safety System»;
  керівник/куратор Проекту Єлісєєв Антон,
  КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів»

У номінації «Smart gadgets» — розумні пристрої:
 • Роман Віталій (м. Горішні Плавні, Полтавська область) розробник Проекту «Odor generator»;
  керівник/куратор Проекту Роман Олександр,
  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
 • Корбут Михайло (м. Чернівці) розробник Проекту «Шини по сезону»;
  керівник/куратор Проекту Кондрюк Денис,
  Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
 • Савчук Костянтин (м. Чернівці) розробник Проекту «Електророліки»;
  керівник/куратор Проекту Сушма Анастасія,
  ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж"

У номінації «Smart City» — розумне місто:
 • Хараджян Михайло (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) розробник Проекту «Створення штучної екосистеми»;
  керівник/куратор Проекту Шапоріна Ольга,
  Криворізький Центрально-Міський ліцей
 • Левко Тамара (с. Довге, Закарпатська область) розробник Проекту «Water Well Hydro Control»;
  керівник/куратор Проекту Левко Галина,
  Довжанська ЗОШ І-ІІІ ст
 • Олійник Артем, Мехеда Денис, Лепський Олексій
  (м. Київ) розробники Проекту «Розумний снігоприбирач»;
  керівник/куратор Проекту Компанець Антон,
  ДЗНЗ «Дитяча інженерна академія»